Nalilipay po kita na ipaaram na sa sulod san 107 Municipalities sa Bicol Region, 15 lang po na Munisipalidad an nakasulod para sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI CIDSS) extension. An KALAHI CIDSS po an programa san gobyerno na nagabulig san pag pahimo san mga proyekto na talagang kahinanglan san usad na Barangay.

Sa aton po pag urusad, aton po napasaran an validation na nano kay kita na Munisipyo san Dimasalang ang kinahanglan makasulod sa KALAHI CIDSS extension. Kaya naman po sa entiro probinsya san Masbate, an aton lang po pinalangga na Dimasalang an na grant sa extension san KALAHI CIDSS. 11 Million worth of projects po an aton po makukuha sani na proyekto san KALAHI CIDSS na kun diin makabulig po san dako dako sa aton po mga barangay kag sa aton po mga pumuluyo.

Nag ka igwa na po kita san orientation parte sini na KALAHI CIDSS project kag magatuna na po an aton mga barangay mag formulate san inda mga plano.

Kaya padayon po kita sa aton pag urusad. Kay sa aton po pag urusad damo po kita san mahihimuan kag halayo po an maabutan san aton pinalangga na Dimasalang!