An Provincial Agriculture Office sa pakig-usad sa Lokal na Gobyerno san Dimasalang kag Palanas sa idarom san aktibo na liderato ni Atty. Michael Demph Du Naga kag Hon. Roscelle A. Eramiz pinaagi san Municipal Agricultute Office nag konduktar sin duha (2) ka adlaw na CAPABILITY ENHANCEMENT TRAINING ON VEGETABLE PRODUCTION na ginhimo san Nobyembre 4-5, 2020 sa Dimasalang Central School bilang pagsuporta sa Gulayan sa Paaralan Project {GPP) kag High Value Crops Program. Tuyo sani na matukduan an 25 kabilog na mga GPP Coordinators san Dimasalang kag Palanas Districts. An mga participants gin tukduan sa mga pamaagi san pagatanom san gulay, pagahimo san mga natural na pataba kag pestisidyo kag pag manehar san mga peste san gulay pinaagi san lecture discussion kag hands-on demonstrations hali sa resource speakers, facilitators kag participants. Ini na aktibidad gin atendiran ni Atty. Michael Demph Du Naga, Hon. George Gonzalez, Jr., SP Member; Engr. Jonel B. Orteza, Provincial Agriculturist; Ms. Sheba D. Cabrera, Municipal Administrator; Mrs. Helen T. Decolongon, MA- Palanas; Irish B. Cabrera, MA- Dimasalang; Mrs. Zenaida R. Garbo, DCS Principal. An mga nagserbi na resource speakers kag facilitators para sa training sinda Mrs. Cita Caña, Provincial HVCDP Coordinator; Engr. Rommel Obnias kag Prescious Dawn Aspa; Annie Jane Mondares kag Novelin Laurio.